Звук и светлина - орган на Националната асоциация на сляпо-глухите в България
Търсене   
Начало
Екип
Броеве за 2022 г.
Архив
Кулинарни рецепти
Козметика
Контакт с нас
линк към сайта на НАСГБ

 

 

Приоритети

 

НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА "ТЕНДЕНЦИИ, ПРОБЛЕМИ И НОВОСТИ ПРИ МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ И ПОМОЩНИТЕ СРЕДСТВА"

Форумът беше организиран на 19 април 2022 г. от Национално представителни организации на и за хората с увреждания, в т. ч. и НАСГБ

Национално представителни организации на и за хората с увреждания и всички държавни институции се събраха на Национална кръгла маса на тема "Тенденции, проблеми и новости при медицинските изделия и помощните средства" в Народното събрание.

Присъстваха: г-н Никола Минчев, председател на 47-мо Народно събрание, проф. д-р Диана Ковачева – омбудсман на Република България, доц. д-р Любомир Бакаливанов – зам. министър на здравеопазването, Владимир Афенлиев и Даниела Попова, Национална здравна осигурителна каса, г-н Лазар Лазаров, зам. министър на труда и социалната политика, депутати, представители и експерти на НАСГБ, БАРИС, АРДУС: доц. д-р Дончо Дончев, катедра УНГ, Военномедицинска академия, АРДУС: презентация "Ролята на ранната диагностика"; д-р Славина Лозанова, СУ, АРДУС: презентация "Значение на слухопротезирането за личностното развитие"; Бончо Пеев – "Анка", АРДУС: презентация "Технически спецификации на помощните средства и медицинските изделия"; доц. Владислав Борисов Иванов, БАРИС: презентация "Тенденции и стандарти на помощните средства предназначени за хора с увреждания"; проф. д. п. н. Мира Цветкова-Арсова, СУ, НАСГБ: презентация "Специфика на сляпо-глухотата и компенсация на слуховата загуба при сляпо-глухи".

Участваха още г-н Искрен Арабаджиев, председател на комисията по труда, социалната и демографската политика, Деница Сачева, зам. председател на комисията, Елисавета Белобрадова, зам. председател на комисията, Мая Димитрова, зам. председател на комисията, Георги Георгиев, член на комисията, доц. д-р Антон Тонев, председател на комисията по здравеопазването, проф. Д-р Асен Балтов, член на комисията.

Председателят на парламента Никола Минчев откри форума, като изрази увереност, че дискусията ще намери най-верните решения и правилния път за това сънародниците ни с увреждания да получат нужните им медицински изделия и помощни средства.

Проф. д-р Диана Ковачева, омбудсман на Република България, каза: "Цялата администрация на омбудсмана се ангажира с темата. Проблемът с подготовката на процедурата по прехвърляне на предоставяне на медицински изделия и помощни средства към НЗОК трябва да бъде решен, както и трябва новата процедура да е публично известна, подкрепена с информационна кампания. Нужни са механизми на контрол за качеството на предоставените средства. Очевиден проблем е и актуализирането на списъците към по-нови и качествени материали."

От 1 юли предписването и одобряването на медицински изделия ще става по електронен път. Това обяви заместник-министърът на здравеопазването Любомир Бакаливанов. "С това се цели да се облекчи цялата процедура по предписване и получаване на изделия от правоимащите лица, които след определяне с медицински документ от ЛКК, ТЕЛК и НЕЛК на вида и степента на увреждания трябва да подадат заявление за отпускането на целевата помощ за покупка на съответното изделие", обясни той.

Експертите от всички представени организации и институции набелязаха основните проблеми, свързани с медицинските изделия и помощните средства в България, като наблегнаха на нуждата да се промени цялостно отношението, като се смени представата им като търговски продукт. Преминаването на тази дейност от МТСП към НЗОК ще доведе до проблеми, смятат експертите от страна на хората с увреждания в България. В Касата няма налични технически специалисти и съответно при договарянето на стойностите, има много неточности, смята Бончо Пеев, който има над 30-годишен опит в обслужването на хора с увреден слух и слухопротезирането.

"Твърдим, че хората с увреждания са като всички останали и за това помагат медицинските изделия и помощните средства. Така хората с увреждания могат да бъдат полезни на себе си, семействата си и обществото. Надяваме се да ни припознаете като свои партньори", заключи Веска Събева, зам. председател на Национален съвет за хората с увреждания, председател на Асоциация на родители на деца с епилепсия, която модерираше кръглата маса.

Величка Драганова,
Председател и юрисконсулт
на Национална асоциация на
сляпо-глухите в България (НАСГБ)


СТАНОВИЩЕ НА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ пред Национална кръгла маса на тема „Тенденции, проблеми и новости при медицинските изделия и помощните средства“, организирана от Национално представителните организации на и за хората с увреждания проведена на 19 април 2022 г., София, зала 1, Народно събрание, пл. “Княз Александър I” 1

СЛУХОВИТЕ АПАРАТИ ЗА ХОРАТА СЪС СЛЯПО-ГЛУХОТА

В сферата на социалното подпомагане, функционирала досега по реда на ЗХУ, ППЗХУ и посредством ЛКК и териториалните дирекции "Социално подпомагане" на АСП, хората със сляпо-глухота, спадащи към най-преобладаващата група: незрящи със силно намален слух, водещ до невъзможност за разбиране на речта, изключително и само разчитат на помощните технически средства за компенсиране на слуха – слуховите апарати.

С промените на нормативните разпоредби през последните няколко години, бяха въведени ограничения към хората в пенсионна възраст по отношение размера на целевата помощ за слухов апарат, която бе фиксирана до 170 лв. При незрящите лица със значителна слухова загуба, водеща до невъзможност за разбиране на речта, единственото сетиво за информация от заобикалящата среда и за комуникация с хората, е слабият остатъчен слух, и един слухов апарат от 170 лв. няма техническите характеристики да компенсира този слухов дефицит. Необходимо е подборът на слухов апарат да се индивидуализира, като тази дейност трябва да бъде изцяло в експертите: медицинските лица и слухопротезистите, които да предписват слухов апарат, отговарящ изцяло на индивидуалните потребности. Това е в идеалния случай, когато трябва да се обхванат всички хора със слухов дефицит и те да получат максимално оптималния за техния тип слухова загуба, слухов апарат, без да се подразделят на категории.

Все пак, при по-ограничен национален бюджет, както е досега и в момента в нашата страна, следва да се подходи приоритетно, с фокус към децата, учащите и студентите, това да продължи и към вече завършилите студенти, и към работещите лица. При хората в надтрудоспособна възраст, следва да се вземе предвид, дали те са придобили слуховото увреждане в късна възраст или имат слухово увреждане и постоянно носят слухов апарат от зряла или по-ранна възраст и не следва автоматично да минават на нисък лимит целева помощ. Най-ощетена в моментната ситуация, целева група, са незрящите, които са със значително слухово увреждане, водещо до невъзможност за разбиране на речта, и ако към момента не са учащи и студенти, лимитите са такива, че получават малкопригоден слухов апарат (ако са в трудоспособна възраст) или абсолютно непригоден слухов апарат (ако са в пенсионна възраст), и губят всякаква връзка със заобикалящата среда и контакт с хората. Не е все едно да се слухопротезира зрящо слабочуващо лице, което може да отчита по артикулацията, и незрящо слабочуващо лице, чийто единствен проводник на информация е качественият слухов апарат. Още повече, че доходите от пенсия не позволяват закупуване на качествен слухов апарат. Така хората в пенсионна възраст се оказват два пъти ограничени – един път от занижения лимит и втори път от ниските доходи от пенсия, като биват поставени в ситуация без изход.

Във връзка с така поставените проблеми и предвид предстоящата промяна в законодателството, единственото решение е хората, които са незрящи със значително слухово увреждане, водещо до невъзможност за разбиране на речта, да се категоризират в специална група за слухопротезиране със слухови апарати, изцяло компенсиращи слуховата загуба и осигуряващи пълно разбиране на речта, като се предвиди необходимият за целта лимит без доплащане от лицето.

Величка Драганова,
Председател и юрисконсулт
на Национална асоциация на
сляпо-глухите в България (НАСГБ)


ОБЩО ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА НАСГБ ЗА ОТЧЕТНАТА 2021 Г.

На 19.05.2022 г. от 09:30 ч. в гр. Пловдив, в хотел "Интелкооп", ул. "Константин Нунков" 13А, се проведе Общото годишно отчетно събрание на НАСГБ за отчетната 2021 г. На събранието присъстваха 17 от общо 24-те пълномощници на НАСГБ. Присъства и Цветанка Гребчева – счетоводител на НАСГБ. Гости на Общото годишно отчетно събрание бяха Тодор Радев – почетен член на НАСГБ и член на УС , Искра Пръшева – учредител и активист на НАСГБ и Ивайло Петков – член на ТУС – София.

Председателят на НАСГБ г-жа Величка Драганова откри събранието с едноминутно мълчание в памет на починалите членове на НАСГБ.

Общото годишно отчетно събрание на НАСГБ се проведе при следния дневен ред:

1. Отчет на Управителния съвет (УС) за дейността на НАСГБ за отчетната 2021 г.

2. Отчет на Контролния съвет (КС) на НАСГБ за отчетната 2021 г.

3. Финансов отчет на НАСГБ за отчетната 2021 г.

4. Приемане проекто-програмата за дейността на НАСГБ за 2023 г.

5. Приемане проекто-бюджета на НАСГБ за 2023 г.

6. Приемане и утвърждаване на размера на членския внос на НАСГБ за 2022 г. и 2023 г.

7. Разни.

Пълномощниците дадоха добра оценка за дейността на УС и на КС през 2021 г., задълбочено обсъдиха и приеха отчетите им. Бяха обсъдени и приети: организационния отчет за отчетната 2021 г., финансовият отчет за 2021 г., проекто-програмата на НАСГБ за 2023 г., проекто-бюджетът на НАСГБ за 2023 г. Обсъден бе и размерът на членския внос за 2022 г. и за 2023 г., който остава за ползване от Териториалните организации, като се прие размер на членския внос, да остане три лева.

По точка седем: "Разни", председателят Величка Драганова даде предложение всички председатели на ТО на НАСГБ да преминат обучителен курс по "Организационна дейност". Подчерта, че по този начин председателите ще обогатят знанията и уменията си по отношение на водене на необходимата документация, преодоляване на проблеми и по-добра организация на дейностите в ТО. След дискусии, предложението бе прието единодушно.

След изчерпване на дневния ред, председателят на НАСГБ Величка Драганова благодари на пълномощниците за участието им и закри Общото годишно отчетно събрание за отчетната 2021 г., с пожелание за здраве и по-леко справяне с предизвикателствата в ежедневието като цяло.

Редакцията на сп. "Звук и светлина"


 

 

В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАСГБ

За периода от 08 март до 18 май 2022 г. са проведени 2 заседания по имейл и две присъствени заседания.

На 18 май 2022 г. от 16:40 ч. в гр. Пловдив се проведе заседание на УС на НАСГБ, по предварително обявения дневен ред.

На заседанието присъстваха:

1. Величка Драганова – председател на УС

2. Ваньо Биячев – член на УС

3. Владимир Маринов – член на УС

4. Стойко Карамфилов – член на УС

5. Тодор Радев – член на УС

На заседанието присъстваха също: Цветана Гребчева – счетоводител на НАСГБ и Светлозар Парапанов – протоколчик, като чете докладните в заседанието.

Протоколът от заседанието на 08 март 2022 г. е приет с 5 гласа "за".

Светлозар Парапанов изчете организационния отчет на УС за периода от 08 март до 18 май 2022 г. По отчета нямаше въпроси и неясноти. Същият бе подложен на гласуване и приет с 5 гласа "за".

Цветана Гребчева - счетоводител на НАСГБ, подробно представи финансовите параметри на организацията, като допълни, че се следва предварително утвърдения финансово-счетоводен план.

В настоящото заседание на УС на НАСГБ са утвърдени трима нови членове на НАСГБ.

След разширено разискване, УС взе решение:

1. До края на 2022 г. да се актуализира Наредба за осигуряване на ПТС, влязла в сила от 08.03.2022 г, като се добави представяне на медицински документ за необходимост от апарат за измерване на кръвно налягане, при подаване на заявление за същия. До актуализацията на Наредбата, всички заявления за апарат за измерване на кръвно налягане да бъдат придружени с медицински документ за необходимостта от това. Управителният съвет на НАСГБ взе окончателно решение за провеждане на:

1. Юбилейно събитие и провеждане на мероприятие по художествена самодейност, да се състоят на 15 август 2022 г., в х-л "Интелкооп", при следните условия:

1.1. Участниците с настаняване в хотела да не надвишават 100 души, като броят им от всяка ТО да не е по-висок от 20% от броя на членовете й.

1.2. Спортните мероприятия да се проведат на 16 и 17 август 2022 г., като отново се съобрази с квотата от 20% от броя на членовете на ТО.

1.3. Да се изготви и изпрати до всички ТО, уведомително писмо, съдържащо програма, ред и условия за участие в събитието. От редакцията

Редакцията на сп. "Звук и светлина"

Към Съдържанието на броя

 
Хостингът и домейнът са предоставени с любезното съдейстие на Superhosting.bg