Звук и светлина - орган на Националната асоциация на сляпо-глухите в България
Търсене   
Начало
Екип
Броеве за 2021 г.
Архив
Кулинарни рецепти
Козметика
Контакт с нас
линк към сайта на НАСГБ
 
 

Приоритети

В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАСГБ

      Две заседания на УС на НАСГБ се проведоха в непродължителен срок. Първото бе на 26 и 27 март. В информацията си за извършеното в периода след последното заседание на УС от 21 февруари, председателят на НАСГБ Димитър Парапанов се спря на най-актуалните въпроси, които в момента се решават в асоциацията за реализиране на решенията на УС. До пълномощниците на Общото събрание са изпратени материалите за провеждането на Общото годишно-отчетно събрание на НАСГБ – 16–17.04.2008 г. Започнала е подготовката за Първия Европейски празник на специфичните възможности на сляпо-глухите, който ще се проведе под патронажа на Община Варна в началото на месец септември. Подробности по тези дейности се засегнаха в следващи точки от дневния ред.
      През периода e продължил и ремонтът на базата на НАСГБ на ул. "Весела” в Пловдив. Обзаведени са три стаи за настаняване на обучаващите се интернатно в НЦРСГ "Хелън Келър”. Поставена е и звукоизолация в звукозаписното студио на асоциацията. Издаден е вторият за годината брой на списание "Звук и светлина”.
      Управителният съвет разгледа и одобри молби за предоставяне на помощни-технически средства на нуждаещи се членове на асоциацията.
      Заседанието се спря и на кадрови проблеми в някои от регионалните организации (РО). На основание на молбата на председателя на РО-София Стефан Гергов за предсрочното му освобождаване по здравословни причини, УС възложи на члена на регионалния управителен съвет (РУС) Георги Чернев да изпълнява председателските функции до избирането на титуляр на предстоящото годишно-отчетно събрание на организацията. По същия начин се възложи на  Диана Делчева да изпълнява председателските задължения до събранието на  РО-Харманли. Нови членове на РУС в Ямбол и Пловдив ще бъдат избирани на предстоящите годишни-отчетни събрания – съответно поради смърт и поради предсрочно освобождаване след подадена оставка.
      Бе разгледана и докладна на председателя Парапанов и се взе решение за удостояване с морални и предметни награди на активисти на НАСГБ, които са дали своя принос при учредяването и развитието  на асоциацията, на национално и регионално равнище: Маринка Маринова, по случай 70 годишнината й - с предметна награда, тъй като тя бе наградена със златна значка по случай десет год. юбилей на НАСГБ. Със сребърна значка и предметна награда се удостояват: Иван Шопов, за учредяването на РО в Асеновград и за 70-годишнината му, Цвятко Найденов Станков, председател на РО в Шумен за укрепването на организацията и по случай неговата 75 годишнина; Стефан Гергов - учредител и председател на РО София. Посмъртно се удостояват със сребърни значки и предметни награди Иван Рашев Братоевски, учредител на НАСГБ и първи председател на Контролния съвет; и Михаил Йончев, учредител на НАСГБ и председател на РО на сляпо-глухите гр. Дряново. Във връзка с 10 годишнините от създаването и развитието на регионалните организации в Добрич, Варна, Пловдив и София, УС препоръчва на техните регионални управителни съвети да удостоят активистите на РО с грамоти, благодарствени адреси и скромни предметни награди, съгласно Правилника за награждаване на физически и юридически лица, допринесли за развитието на НАСГБ.
      В точка "Разни” съветът бе информиран за писменото предложение на НАСГБ по въпросите, повдигнати в списание "Звук и светлина” от Аврам Аврамов и Петко Абаджиев, до Министерството на труда и социалната политика и предстоящото им разглеждане в Националния съвет по интеграция на хората с увреждания към Министерски съвет. Соня Захариева, член на УС на НАСГБ, председателка на РО-Перник, разказа за участието си в срещи на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания (НСИХУ) в Агенцията за хората с увреждания (АХУ) и заседание на УС на НПО "Национален съвет на хората с увреждания в България” (НСХУБ). Членовете на УС обсъдиха и дадоха предложения, касаещи сляпо-глухите у нас, по проекта за новия Национален план за действие за социално включване за 2008 - 2010 г., който ще бъде част от Новия стратегически план на България по социална защита. Бяха дадени конкретни предложения и по Плана за действие за равните възможности за хората с увреждания – 2008 – 2009 г.
      Второто за периода заседание на УС се проведе на 16 април, непосредствено преди началото на Общото събрание на НАСГБ. В информацията си за работата през периода между двете последни заседания председателят Димитър Парапанов открои извършеното по подготовката на събранието, към която са били съсредоточени главните усилия на ръководството. Продължена е и текущата работа по отношение извършването на ремонтните работи на базата на асоциацията.
      Бяха разгледани и постъпилите междувременно молби за помощни технически средства от членове на асоциацията.
      Съветът изслуша докладна от Димитър Парапанов и излезе с проектопредложения по организацията на предстоящото Общо събрание.
      В отделна точка членът на УС на НАСГБ Соня Захариева информира съвета за участието си в работата на НСИХУ, като акцентира на игнорирането на нуждите и предложенията на НАСГБ от страна на консултативния орган към Министерски съвет. В тази връзка членовете на УС гласуваха проект за Декларация на Общото събрание на НАСГБ по Плана за действие на равните възможности на хората с увреждания за периода 2008 – 2009 г., както и приемане на проект на обръщение на Общото събрание  до Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Камарата на архитектите в България относно необходимостта от адаптирането на градската среда и обществените сгради към нуждите и изискванията на хората с увреждания и конкретно на тези със зрително-слухови увреждания.                                                                                                                                  "З С”
 

Нагоре
Към Съдържанието на броя 


ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА НАСГБ –
ФОРУМ НА УВЕРЕНОСТ  И САМОЧУВСТВИЕ

      В залата на Клуба на инвалида (за социални контакти на сляпо-глухите) на ул. "Весела” 30 в Пловдив се събраха на 16 и 17 април 32-ма от избраните общо 35 пълномощници, за провеждане на Общото годишно отчетно събрание на Националната асоциация на сляпо-Анка Тасковаглухите в България. Събранието премина в стегнат, делови порядък.
      Като гости присъстваха председателя на Областна организация към СИБ Смиляна Запрянова и председателя на Общинска организация - Пловдив към СИБ Анахид Харутюнян.Бяха прочетени приветствия от: Министъра на труда и социалната политика Емилия Масларова, Заместник-министър Иванка Христова, от Регионална дирекция “Социално подпомагане” - Пловдив Катя Минова, от Националната спортна федерация на сляпо глухите. От името на председателя на Съюза на слепите в България приветствие поднесе г-н Тодор Радев. От името на председателя на Съюза на инвалидите в България  - г-н Коцев,  приветствие поднесе г-жа Смиляна Запрянова.

       Редовните участници в годишните отчетни събрания на асоциацията навярно са доловили, че всяка година, в зависимост от етапа, на които е достигнала асоциацията в своето развитие, от резултатите в решаването на стоящите в момента пред нея задачи, от взаимоотношенията вътре в нея и редица други фактори тези събрания се отличават със свои собствен дух и атмосфера. През тази година това бяха духът и атмосферата на увереност в правилността на избрания път на развитие, на натрупано самочувствие и пораснали изисквания както към работата в самата асоциация, така и към останалите партньори, на които се разчита – държавата, общините, службите за социално подпомагане, останалите Димитър Станеворганизации на хората с увреждания у нас. Този дух личеше както в предварително изпратения отчетен доклад на Управителния съвет, така и в станалите многобройни изказвания по различните точки в дневния ред. Характерното за тези изказвания, кога по-обективни, кога  повлияни повече от желаното, за сметка на здравия разум, бе това, че, дори когато съдържаха критични нотки, бяха отправени към отделни детайли в работата на асоциацията, а не към провежданата политика като цяло.           Друг характерен момент в тях беше, че много от изказалите се не пропуснаха да  изразят своето признание и благодарност към председателя на НАСГБ Димитър Парапанов за решителния му принос не само за създаването, но и за укрепването и извеждането на пътя на успехите на асоциацията на сляпо-глухите в България. Не веднъж изказващите се подчертаха, че за изминалите десет години от създаването си НАСГБ извървя дълъг път и в своето развитие не само настигна, но и задмина редица сродни организации с далеч по-дългогодишни традиции.
      В отчета на Управителния съвет за дейността на НАСГБ през 2007 г. подробно и обективно бяха обхванати всички страни от извършеното и пропуснатото в  работата през периода. Разгледани са организационно-масовата, социалната, рехабилитационната, издателската и международната дейности, както и дейността в областта на културата, спорта, отдиха и туризма. Подробностите във всяка от тях са много, но общото е, че във всички си проличава осезаем напредък, че през отминалата година са постигнати нови успехи и завоевания, че са създадени стабилни предпоставки за още по-резултатна работа в бъдеще. В изказванията на пълномощниците се откроиха някои проблеми в работата им, направиха се и много предложения. Изпълняващият длъжността председател на РО в София Георги Чернев постави наболелият въпрос с липсата на собствен клуб на организацията, което пречи за нормалната й дейност, приканвайки г-н Парапанов да се намеси отново с Маринка Мариноваавторитета си при решаването на този въпрос. Подобна молба председателят получи и от русенската регионална организация. Според председателят на РО-Велико Търново Димитър Станев, един от пътищата за набиране на нови членове е да се върши по-активна разяснителна работа в организациите на слепите, където има немалко хора и със слухови проблеми. Редица предложения в изказването си направи председателят на РО в Димитровград Георги Манчев. Той счита, че в управлението на асоциацията трябва да се получават годишните отчети на  регионалните организации и че отчетните събрания в РО е редно да се провеждат преди Общото събрание, че УС на НАСГБ трябва да оказва целогодишно методическа помощ на организациите, че е редно информационният бюлетин на асоциацията да се изготвя редовно и да се предоставя за ползване по места, че сътрудниците на РО трябва да се събират периодично на семинари за обучение и др. На всички поставени въпроси г-н Манчев получи незабавно отговор от председателката на КС на НАСГБ Маринка Маринова и от г-н Парапанов.
      Доста оживени разисквания събудиха и въпросите около финансовата страна в работата на асоциацията и обсъждането на проектопрограмата за настоящата година. Чуха се различни мнения, направиха се множество предложения - кои изпълними, кои - не. Обсъди се и се прие целесъобразността на разпределение на бюджета на асоциацията. В голяма степен вниманието бе насочено и към тези прословути 165 лв., полагащи се за санаториално лечение на хората с увреждания, които много малко хора могат да използват и то след дълга и мъчителна процедура. Говори се, също така, за нарастващите цени на отдиха в почивните станции, за онези 5% от чистия си доход, които фирмите имат право да дават като дарения и спонсорство, стига да желаят и т.н. Далеч не всички поставени въпроси, разбира се, са в компетенцията за разрешаване на НАСГБ, но самият факт, че се дискутират на подобен форум, говори за порасналия авторитет на асоциацията, на доверието на сляпо-глухите в нейните възможности. Порасналото самочувствие на хората се изрази и в декларираните изисквания към ръководството по-настойчиво и категорично да се поставят пред съответните органи проблемите на сляпо-глухите, да се отстоява извоюваният престиж сред другите организации на и за хора с увреждания, на които като че ли не им се иска да се съобразяват с по-специалните потребности и изисквания на хората с двойни сензорни проблеми.
      В последната точка от дневния ред – "Разни”, бяха откроени няколко неща. Със сребърна значка на асоциацията и предметна награда, бе удостоен председателят на РО-Шумен Цвятко Найденов за укрепването на регионалната организация и навършване на 75-годишна възраст. Бяха прочетени и приети от събранието: Декларация на Общото събрание на НАСГБ до Президента, Министерски съвет и Народното събрание на Р.България, по Плана за действие на равните възможности на хората с увреждания за периода 2008 – 2009 г. и Обръщение на Общото събрание  до Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Камарата на архитектите в България относно необходимостта от адаптирането на градската среда и обществените сгради към нуждите и изискванията на хората с увреждания и конкретно на тези със зрително-слухови проблеми.  (Съдържанието на двата документа ще  поместим отделно в Информационния бюлетин на НАСГБ).

Емил ПЕХЛИВАНОВ

Нагоре
Към Съдържанието на броя 

 
     
Хостингът и домейнът са предоставени с любезното съдейстие на Superhosting.bg