Звук и светлина - орган на Националната асоциация на сляпо-глухите в България
Търсене   
Начало
Екип
Броеве за 2023 г.
Архив
Кулинарни рецепти
Козметика
Контакт с нас
линк към сайта на НАСГБ

 

 

Приоритети

 

ПРАВО НА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Хората с увреждания имат право на финансова подкрепа в зависимост от потребностите им, определени в индивидуалната оценка. Подкрепата е предназначена за компенсиране на разходите, свързани с преодоляване на затрудненията, предизвикани от вида и степента на увреждане.

Финансовата подкрепа за хората с увреждания се състои от два компонента:

1. Месечна финансова подкрепа съобразно степента на увреждането;

2. Целеви помощи съобразно вида на увреждането.

Месечната финансова подкрепа е в размери, определени като процент от линията на бедност, която се актуализира ежегодно. С постановление № 286 на Министерския съвет от 19.08.2021 г. се определя размер на линията на бедност за страната от 413 лв. за 2022 г.

Право на месечна финансова подкрепа имат хората с трайни увреждания над 18-годишна възраст, като размерите за настоящата 2022 г. са, както следва:

1. от 50 до 70,99 на сто степен на увреждане - в размер 7 на сто от линията на бедност – 28,91 лв.;

2. от 71 до 90 на сто степен на увреждане - в размер 15 на сто от линията на бедност – 61,95 лв.;

3. над 90 на сто степен на увреждане - в размер 25 на сто от линията на бедност – 103,25 лв.;

4. над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест - в размер 30 на сто от линията на бедност – 123,90 лв.;

5. над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност - в размер 57 на сто от линията на бедност – 235,41 лв.

Законът за хората с увреждания регламентира и правото на хората с увреждания на целеви помощи. Целевите помощи се предоставят за:

1. Осигуряване на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия по утвърдени стандарти за качество, въз основа на заявление-декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.

2. Покупка на лично моторно превозно средство;

Хората с трайни увреждания, чието придвижване е затруднено, имат право на целева помощ за покупка на лично моторно превозно средство до четирикратния размер от линията на бедност за съответната година - 1 652 лв. за настоящата 2022 г.;

3. Приспособяване на жилище;

Хората с трайни увреждания с над 90 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и децата с определени вид и степен на увреждане, които се придвижват с инвалидна количка, имат право на целева помощ за приспособяване на жилище до двукратния размер от линията на бедност за съответната година за преустройство на жилище - 826 лв.

4. Балнеолечение и/или рехабилитационни услуги;

Хората с трайни увреждания с над 90 на сто намалена работоспособност, децата с трайни увреждания и военноинвалидите имат право на целева помощ за балнеолечение и/или рехабилитационни услуги в размер до 80 на сто от линията на бедност за съответната година – 330,40 лв., а ако имат и определена потребност от чужда помощ, имат право на помощ за покриване на разходите за един придружител, ако ползват такъв, в същия размер до 80 на сто от линията на бедност за съответната година – 330,40 лв.

5. Наем на общинско жилище.

Хората с трайни увреждания имат право на целева помощ за наем на общинско жилище, ако са самотни или са самотни родители с дете с трайни увреждания и договорът за наем е сключен с тях, както и ако са поставени под пълно запрещение и договорите за наем са сключени с техните законни представители.

Статията подготвиха
Величка Драганова
и Елена Атанасова


УВЕЛИЧАВАТ ИНВАЛИДНИТЕ ПЕНСИИ ОТ 1 АПРИЛ ТАЗИ ГОДИНА

От 25 декември 2021 г. влезе в сила нов размер на социалната пенсия за старост - 170 лева. Заедно с това нарасна и личната пенсия за инвалидност поради общо заболяване, която стана между 314,50 лв. и 425,50 лв., според степента на увреждане.

Повишиха се и социалните пенсии за инвалидност, пенсиите за военна и гражданска инвалидност и персоналните пенсии, както и добавката за чужда помощ - 127,50 лв. (75% от социалната пенсия за старост), добавката за инвалидите от Отечествената война и тази за ветераните от войните. А линията на бедност се вдигна от 369 лв. на 413 лева.

На 22.02.2022 г. на извънредно заседание Народното събрание прие на второ четене бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2022 година. В него се предвижда увеличаване на инвалидните пенсии, считано от 1 април 2022 г. Хората със 100% трайно намалена работоспособност (вид и степен на увреждане) с определена потребност от чужда помощ ще получават 160% от социалната пенсия за старост (досега този процент беше 135).

За хората с 91 до 100% намалена работоспособност държавата ще изплаща 140% от пенсията за старост (досега 125%), а лицата с увреждания от 71 до 90% ще получават 130% от нея (досега 90%)

От 1 юли пък ще има актуализация на пенсиите. Минималната пенсия до края на юни ще бъде 370 лева, а след това ще стане 392,52 лева. Социалната пенсия за старост също ще се увеличи през втората половина на годината и ще стане 180 лв.

Осигуряването на социалната подкрепа за нуждаещи се граждани е приоритет за правителството, заяви министърът на труда и социалната политика Георги Гьоков и обеща цялостна реформа в социалния сектр.

 

Статията подготвиха
Величка Драганова
и Елена Атанасова


Към Съдържанието на броя

 
Хостингът и домейнът са предоставени с любезното съдейстие на Superhosting.bg